Restaurants and hotels

Hilton Praha
KFC Praha
airport - restaurant avion

držitel ISO 9001:2000